• Nieuwe situatie met fietsrotonde

Evaluatie Fietsrotonde Zwolle

De fietsrotonde in Zwolle wordt beschouwd als een vernieuwend concept in de verkeerswereld en is om die reden ook veel besproken in de diverse media. Meest opvallende kenmerk van de fietsrotonde is dat auto’s niet rond kunnen rijden en fietsers wel. Om te kunnen beoordelen of de fietsrotonde een verbetering is ten opzichte van de oude situatie heeft de gemeente Zwolle BonoTraffics bv opdracht verleend om de evaluatiestudie op dit punt uit te voeren. Om de rotonde goed te kunnen evalueren was het belangrijk om over diverse metingen te beschikken van zowel vóór als na de realisatie van de fietsrotonde. Hierbij is onderzoek verricht naar:

  • kruispunttellingen
  • wachttijden voor fietsers
  • wachtrijlengtes voor gemotoriseerd verkeer
  • reistijd gemotoriseerd verkeer
  • analyse conflictsituaties

In aanvulling op bovengenoemde onderzoeken heeft de gemeente Zwolle in samenwerking met de politie IJsselland nog diverse analyses uitgevoerd op het gebied van snelheid en het ongevallenbeeld.Bij de uitvraag heeft de gemeente Zwolle aangegeven dat ze zocht naar een slimme en kosteneffectieve techniek om meer inzicht te krijgen in onder andere wachtrijlengtes en reistijd van gemotoriseerd verkeer. Gelet op deze wens zijn de onderzoeken verricht met behulp van video- en camerabeelden. Dit had als voordeel dat achteraf vergelijkbare onderzoeksmomenten  konden worden uitgekozen. Voor wat betreft de te maken analyseslagen zijn voor zowel de 0-meting (oude situatie) als de nameting de meest representatieve momenten bepaald, waarbij de duur van de observatiemomenten gelijk zijn gehouden.Op basis van de uitkomst van de diverse onderzoeken is geconcludeerd dat:

  • de fietsrotonde geen significante invloed heeft op verkeersstromen en route keuze
  • de fietsrotonde ertoe bijdraagt dat (brom)fietsers gemiddeld genomen sneller de Vechtstraat kunnen oversteken
  • er geen sprake is van significante verslechtering van de doorstroming van verkeer op de Vechtstraat/Wipstrikkerallee.
  • ook de afname van het aantal conflictsituaties duidt er in eerste instantie op dat de fietsrotonde niet ten koste gaat van de (objectieve) verkeersveiligheid.
Lees meer

Medio 2013 heeft de gemeente Zwolle op het kruispunt Vechtstraat – Vondelkade – Philosofenallee – Wipstrikkerallee de eerste fietsrotonde van Nederland gerealiseerd. Het idee voor de fietsrotonde is ontstaan als oplossing voor een locatie waar een hoofdfietsroute en een hoofdautoroute elkaar kruisen. De Philosofenallee en de Vondelkade zijn onderdeel van het hoofdfietsroutenetwerk. De Wipstrikkerallee-Vechtstraat is een belangrijke autoroute naar de binnenstad.

In de oude situatie moesten de fietsers op dit punt voorrang verlenen aan het autoverkeer, wat leidde tot lange wachttijden voor fietsers. De gemeente Zwolle heeft zich, bij het ontwerpen van de fietsrotonde, als doel gesteld dat de realisatie niet ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid en dat het comfort van de fietser moet verbeteren, primair sneller moet zijn en dat de fietsers veiliger de Vechtstraat moeten kunnen oversteken. Daarnaast mocht de overzichtelijkheid en mate van begrijpelijkheid van de verkeerssituatie niet significant slechter worden en er mocht geen sprake zijn van een significante verslechtering van de doorstroming van verkeer op de Vechtstraat/ Wipstrikkerallee. Het uitgevoerde evaluatieonderzoek geeft antwoord op deze vragen.