• Ligging Kerkwijk (Didam-Zuid)

  • Relaties fietsverkeer en missing links

  • Varianten fietsverbindingen in Kerkwijk

Visie fietsverkeer Didam-Zuid

De geplande ontwikkelingen in Didam, de realisatie van een brede school en de woningen in de Kerkwijk, vroegen om een herijking van het netwerk van hoofdfietsroutes. Hiertoe heeft BonoTraffics een visiedocument voor het fietsnetwerk opgesteld. Op basis van dit visiedocument zijn vervolgens ontbrekende routes gedefinieerd en aanbevelingen gedaan ter completering van het netwerk, met als doel om richting de toekomst een duurzaam veilig, direct en comfortabel fietsnetwerk van en naar Didam-Zuid te waarborgen.

Lees meer

Begin 2010 is de gemeente Montferland gestart met de bouw van de eerste woningen in de Kerkwijk, een nieuw woongebied in het zuiden van de kern Didam. De planning is dat in deze wijk tot 2014 circa 400 nieuwe huur- en koopwoningen worden gerealiseerd, speciaal bedoeld voor starters en jonge gezinnen. Ten behoeve van de ontsluiting van de wijk en de omliggende voorzieningen was een nieuwe zuidelijke randweg gepland. Het ontwerp voor de randweg ging uit van een éénrichting fietspad aan twee zijden van de weg.

Binnen de gemeente Montferland was, naar aanleiding van het voorliggende ontwerp, discussie ontstaan over de manier waarop het fietsverkeer vanuit de regio en de kern Didam richting de nieuwe wijk, de nieuwe school en de bestaande scholen moest worden afgewikkeld. Gelet hierop heeft de gemeente Montferland BonoTraffics bv eind 2009 verzocht een visie op te stellen waarin werd aangegeven welke relaties voor het fietsverkeer essentieel zijn en waar verbindingen ontbreken of moeten worden opgewaardeerd. Daarnaast moesten hierin verschillende varianten worden beschouwd en tegen elkaar worden afgewogen.

Voorafgaand aan het proces had de gemeente Montferland een aantal concrete vragen benoemd waarop het visie-document tenminste antwoord zou moeten geven, zoals:
- Hoe verhoudt het provinciale fietsnetwerk van Gelderland zich ten opzichte van de geplande ontwikkeling?
- Zijn er ontbrekende schakels (missing links) in het huidige fietsnetwerk en waar bevinden deze zich?
- Welke varianten zijn denkbaar om de bereikbaarheid van de fiets te verbeteren/ garanderen?

Om te komen tot het gevraagde visie-document zijn eerst de huidige situatie, de ontwikkelingen en de beleidsuitgangspunten geïnventariseerd. De tweede stap was het definiëren van de belangrijkste herkomsten en bestemmingen, het benoemen van de belangrijkste verbindingen en het in kaart brengen van de zogenaamde missing links. Vervolgens zijn concrete conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van een aantal varianten voor het opheffen van de missing links en de invulling van de belangrijkste fietsrelaties. Het resultaat van deze studie was een rapport met een visie op het fietsnetwerk in en rondom Didam-Zuid, waarin tevens diverse varianten tegen elkaar zijn afgewogen en uiteindelijk ook concrete conclusies en aanbevelingen zijn gedaan.