• Kernen gemeente Noordoostpolder

GVVP Noordoostpolder: Verkeer in de goede richting

Noordoostpolder wil verder investeren in verkeersveiligheid en bereikbaarheid, met een woonomgeving die leefbaar blijft en waar fietsers zich snel, veilig en gemakkelijk kunnen verplaatsen. Deze ambities vormden de leidraad bij het opstellen van het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan, kortweg GVVP.

BonoTraffics heeft in opdracht van de gemeente Noordoostpolder en in samenwerking met belangengroeperingen, burgers en de gemeente dit nieuwe GVVP opgesteld. Het GVVP is opgehangen aan een vijftal beleidsthema’s:

  1.  Verkeersveiligheid
  2.  Duurzame Mobiliteit
  3.  Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid
  4. Openbaar Vervoer
  5. Landbouwverkeer

Het resultaat van het doorlopen proces is een beleidsplan geworden voor de periode van 2012 tot 2020, waarbij de gemeente wil inzetten op onder andere veilige schoolomgevingen, duurzame mobiliteit en het verbeteren van het fietsnetwerk en een structurele aanpak van knelpunten in de dorpen en wijken. Daarbij vormt het GVVP de basis voor het nog op te stellen fietsbeleidsplan en een parkeerbeleidsplan.

Op basis van de uitgevoerde analyses, de inspraak en het ambitieniveau van de gemeente, in combinatie met de geformuleerde beleidsthema’s, is tot slot een uitvoeringsprogramma met een concreet maatregelenpakket opgesteld.