• Nota Parkeernormen

  • Invulschema Parkeernormen

  • Stedelijkheidszones

Nota Parkeernormen

In 2010 heeft BonoTraffics bv voor de gemeente Nijkerk de Nota Parkeernormen opgesteld. Deze Nota Parkeernormen dient enerzijds als achterliggend beleid bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, anderzijds worden in deze nota in de beleidsregels de afwijkingsmogelijkheden en de afkoopsom geregeld.

Om een transparante en objectieve beoordeling van de parkeerplaatsverplichting te waarborgen wordt de beoordeling van bouwaanvragen wordt volgens een standaard werkwijze aangepakt. Hiertoe zijn de stappen die hierbij worden doorlopen vertaald naar een processchema. Het processchema brengt de afweging in beeld die de gemeente maakt voor een bouwaanvraag. Voor de verkeersaspecten is met name het berekenen van de parkeerplaatsverplichting belangrijk. Dit wordt gedaan aan de hand van vastgestelde parkeernormen voor de verschillende stedelijke gebieden binnen de gemeente Nijkerk.

In de Nota Parkeernormen zijn onder andere regels opgenomen over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is de minimale fysieke maatvoering van parkeren op eigen terrein geformuleerd. Daarnaast zijn in de Nota Parkeernomen clausules opgenomen waaronder de gemeente mee wil werken aan een plan waarbij het onmogelijk is om het parkeren op eigen terrein of in de huidige inrichting van de openbare ruimte op te lossen. Zo kan er, onder voorwaarden, voor gekozen worden om de parkeerplaatsverplichting af te kopen, of kan op grond van een integrale brede belangenafweging een ontwikkeling toch doorgang vinden ondanks een negatief verkeersadvies.

Tot slot heeft BonoTraffics bv een speciaal gevulde spreadsheet met de Nijkerkse parkeernormen gemaakt waarin nieuwbouwplannen kunnen worden ingevoerd. De output van de spreadsheet is de parkeereis die aan een bouwplan gesteld zou moeten worden, rekening houdend met eventueel dubbelgebruik. Daarbij wordt aangegeven wat het maatgevende moment is in de parkeervraag van een ontwikkeling.