• Schoolomgeving in Tubbergen - oude situatie

  • Schoolomgeving in Tubbergen - ontwerp BonoTraffics bv

Projecten schoolomgevingen

Rond scholen komt in korte tijd en op slechts enkele momenten per dag veel verkeer samen. Voor de kinderen is het belangrijk dat de schoolomgeving veilig is, zodat ze met de fiets en lopend naar school kunnen. De afgelopen jaren hebben wij diverse gemeenten geadviseerd over veilige schoolomgevingen, school-thuisroutes en uitbreidingen van scholen.

Bij de ver- of nieuwbouw van scholen is het gewenst om als verkeersspecialist al vroeg in het proces aan te schuiven. Op dat moment kunnen randvoorwaarden en ideeën aangedragen worden om de doorstroming en verkeersveiligheid rondom de (toekomstige) school te waarborgen. Door verkeersstromen van boven- en onderbouw te scheiden, of een deel van het schoolplein bij het in- en uitgaan van de school open te stellen ten behoeve van het brengen en halen van kinderen kan hinder voor de omwonenden beperkt worden.

Gelet op de beperkte afmetingen van het bestaande schoolterrein in de gemeente Wageningen bestond het vermoeden dat de geplande uitbreiding van de school zou leiden tot mogelijke verkeersproblemen. In overleg met de gemeente heeft BonoTraffics een studie uitgevoerd waarmee de effecten van verschillende scenario’s op de verkeersafwikkeling en de daarmee gepaard gaande risico’s in beeld zijn gebracht. Het resultaat van deze analyse was een rapport met daarin de conclusies per scenario een advies over het voorkeursscenario inclusief parkeerbalans en aanbevelingen ten aanzien van de geconstateerde knelpunten.

Daarnaast hebben wij de gemeenten Groningen en Tubbergen ondersteund bij het opstellen van een totaalpakket van maatregelen rondom scholen. Desgewenst kunnen wij het hele proces, van onderzoek (enquête), communicatie tot aan het uitwerken van (een pakket van) maatregelen voor u verzorgen. Voor de keuzes van verkeersmaatregelen kunnen wij visualisaties voor u uitwerken. Dergelijke beelden blijken in de praktijk het draagvlak, inzicht en perceptie bij de burger te vergroten.