• Wegencategorisering GVVP Noordoostpolder

Verkeersbeleid

Ontwikkelingen op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak leiden niet alleen op landelijk of provinciaal, maar ook op gemeentelijk niveau tot een steeds veranderende mobiliteitsvraag. Deze ontwikkelingen zorgen er (mede) voor dat ook het verkeersbeleid moet worden geactualiseerd of herzien. Dit geldt niet alleen voor het algehele gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid (kortweg GVVP), maar ook voor specifiek beleid, zoals bijvoorbeeld parkeerbeleid, of fietsbeleid.

In haar verkeersbeleid geeft een gemeente aan welke richting zij de komende jaren met haar verkeers- en vervoersbeleid opgaat en binnen welke kaders er geopereerd wordt. Hoewel elk beleidsplan op hoofdlijnen moet voldoen aan bepaalde randvoorwaarden, is toch elk plan uniek. Iedere gemeente heeft immers haar eigen signatuur, uitgangspunten en doelstellingen die zij terug wil zien in haar beleidsplannen.

Lees meer

BonoTraffics heeft de afgelopen jaren in samenwerking met verschillende gemeenten diverse beleidsplannen opgesteld en/of begeleid. Vaak vindt het opstellen van een dergelijk plan plaats vanuit ons kantoor in Kampen, maar wij hebben ook uitstekende ervaringen met het schrijven van GVVP's bij opdrachtgevers op locatie. Op deze wijze kan immers optimaal gebruik gemaakt worden van de noodzakelijke lokale kennis van de medewerkers van de gemeente en zijn er korte lijnen met bestuurders, lokale belangengroepen en overige belanghebbenden.

Een breed gedragen beleidsplan begint meestal met een goede analyse, inventarisatie of onderzoek van de bestaande situatie (inventarisatie nota). Wat volgt is het opstellen van het specifieke beleid voor uw gemeente. Nadat deze beleidsnota is vastgesteld door college en/of raad kan het proces worden afgesloten met een concreet uitvoeringsplan waarin de speerpunten van het beleid worden vertaald in concrete uitvoeringsprojecten en de wijze waarop deze financieel gedekt (kunnen) worden.

Voor vragen over onze aanpak ten aanzien van GVVP's, Parkeerbeleidsnota's of Fietsbeleid verwijzen wij u graag naar ons contactpersoon: Erik Wietses.

Meer informatie

Erik Wietses

Telefoonnummer

06 - 31 02 79 35

E-mail

ewietses@bonotraffics.nl

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hattem

Samen slim op weg!

Talrijke ontwikkelingen leiden ook in de gemeente Hattem tot een steeds veranderende mobiliteitsvraag. Dit vraagt om een actuele kijk op het verkeers- en vervoersbeleid en een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Voor het samenstellen van het plan is gekozen voor een uitgebreid participatietraject. Daarnaast is ook nagedacht over de relatie met andere beleidsthema’s: Hoe kan verkeer en vervoer bijdragen aan leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid? Het traject heeft geleid tot vaststelling van het GVVP in het voorjaar van 2018. Lees meer.