Als we naar de openbare ruimte kijken zien we dat er veel op ons afkomt en er veel gaat veranderen. Er komen steeds meer (elektrische) fietsen, scooters en auto’s. Daarmee neemt de druk op de infrastructuur toe. Met nieuwe ontwikkelingen rondom ‘smart mobility’ en MaaS proberen we aanbod en vraag naar mobiliteit steeds beter op elkaar aan te laten sluiten. Wat misschien wel de grootste uitdaging is, is de onzekerheid over die toekomst. Waar we vroeger voorspellingen konden doen voor minimaal 10 jaar, verandert het verkeerslandschap steeds sneller. Het formuleren van verkeersbeleid is daarom geen eenvoudige opgave, ook in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. Onze ervaren beleidsadviseurs helpen u daar graag bij.

Wij ondersteunen gemeenten bij het formuleren van beleid op het gebied van verkeer, vervoer verkeersveiligheid en parkeren. Onze inzet kan zich beperken tot het ontwikkelen en formuleren van het beleid, maar kan ook het vormgeven en invullen van het gehele participatietraject omvatten. Ook adviseren wij overheden over het bestuurlijke traject dat moet worden bewandeld om de beleidsplannen vast te stellen.

Verkeersbeleid is een breed begrip. Voorbeelden van verkeersbeleidsplannen die wij maken:

Verkeersveiligheidsplan

In een verkeersveiligheidsplan geven wij aan wat mogelijke oplossingen zijn, waar de prioriteiten liggen, welke subsidiemogelijkheden er zijn en hoe gewerkt kan worden aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. Voor het opstellen van een verkeersveiligheidsplan voeren wij onderzoeken uit en analyseren we de verkeersonveiligheid in een gemeente of in een specifiek gebied. Hierbij hanteren wij ongevallencijfers en enquêtes. Ook maken wij een inschatting van de risicolocaties op basis van weg- en gedragskenmerken.

Verkeers- en vervoerplan, mobiliteitsvisie, omgevingsvisie

Breder dan een verkeersveiligheidsplan is een visie op de gehele mobiliteit van een gemeente of een bepaald gebied. Vaak ook onderdeel van een omgevingsvisie. Welke thema’s en onderwerpen hierin de nadruk krijgen is afhankelijk van de ambities. Wij helpen om de ambities om te zetten in doelen en maatregelen onderverdeeld in verschillende thema’s en met de benodigde samenhang tussen deze thema’s. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en ook gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Deze thema’s kunnen wij vervolgens uitwerken naar een praktisch meerjaren-uitvoeringsprogramma.

Parkeerbeleidsplan

Voor diverse gemeenten hebben wij nieuw parkeerbeleid en concrete uitvoeringsplannen opgesteld. In onze plannen worden zaken als parkeerregulering, capaciteit en handhaving, maar ook techniek en exploitatie uitgewerkt. Wij streven naar het opstellen van een breed gedragen parkeervisie en van daaruit stellen we concrete en haalbare maatregelen op.

Nota parkeernormen

Om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen toetsen op het gebied van parkeren stellen gemeenten vaak een nota parkeernormen vast. Hierin zijn de parkeernormen, de rekenmethodiek en manier van beoordelen opgenomen. Een gemeente bepaalt hiermee zelf hoeveel ruimte wordt gegeven aan innovatieve oplossingen om de mobiliteitsvraag van een ontwikkeling te stroomlijnen. Wij stellen voor u een nota parkeernormen op en/of helpen om deze vastgesteld te krijgen.

Parkeerbalans

Parkeren is balanceren. Stedelijke transformatie vraagt veelal om slimme oplossingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. De uitdaging is vaak om ontwikkelingen mogelijk te maken, zonder dat ze leiden tot problemen in de openbare ruimte. Aan de andere kant is het bouwen van parkeervoorzieningen voor de leegstand ook niet wenselijk.

Ambtenaar of ontwikkelaar, uw wensen zijn hierbij vaak hetzelfde. Maar we merken dat niet altijd dezelfde taal gesproken wordt. Hierdoor wordt de ruimte die de gemeentelijke regels bieden vaak niet goed benut. Creatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm deelmobiliteit, worden onvoldoende ingezet. Ook het mogelijke dubbelgebruik van parkeerplaatsen wordt niet altijd bekeken.

BonoTraffics spreekt de taal van zowel de gemeenten als van de ontwikkelaars. Dit leidde al vaker tot mobiliteitsplannen en parkeerbalansen met realiteitswaarde, haalbaar voor de ontwikkelaar en passend binnen het toetsingskader van de gemeente. Wij brengen de verschillende partijen samen en denken mee over haalbare en duurzame oplossingen.

Participatie belanghebbenden

Wij helpen opdrachtgevers op het inhoudelijke vlak met het ontwikkelen van beleid op het gebied van verkeersveiligheid, mobiliteit en parkeren en daarnaast ook met het creëren van draagvlak onder belanghebbenden. Bij participatietrajecten zetten wij vaak onze online enquête-tool Maptionnaire in om verschillende belangen en knelpunten vroegtijdig in beeld te brengen. Daarnaast begeleiden wij de processen met bijvoorbeeld een werkgroep of klankbordgroep om de ideeën en plannen aan te laten sluiten bij de wensen van de belanghebbenden.

Bestuurlijk traject

Een beleidsplan kent naast een inhoudelijke component ook een bestuurlijke. De plannen moeten uiteindelijk ook draagvlak kennen en vastgesteld worden door het bestuur. Wij adviseren over hoe de besluitvorming het beste kan worden ingestoken. Soms is een brainstromsessie aan de hand van stellingen met de gemeenteraad een goede start van een nieuw beleidsplan. Een andere keer ligt de nadruk meer op het informeren over de plannen nadat een aantal stappen zijn gezet. Het proces rondom een beleidsplan, zowel met belanghebbenden als met het bestuur, begeleiden wij op zowel projectbasis als detacheringsbasis.

Onze adviseurs