BonoTraffics zorgt ervoor dat alle mooie plannen die de verkeerskundige beleidsmakers en ontwerpers bedenken ook werkelijk buiten op straat gerealiseerd worden. Dit alles met zo min mogelijke aantasting van het gewone leven en dus weinig hinder voor de omgeving. Of het nu gaat om de aanlegfase van een project, een grootschalig evenement of een fasering strategie bij een ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor de fasering, dat de omgeving en bezoekers goed zijn geïnformeerd en dat de juridische kaders zijn geschapen om bij eventuele excessen ook te kunnen handhaven.

Om dit allemaal mogelijk te maken komen binnen onze productgroep 'Realisatie' alle expertises van BonoTraffics samen om een compleet product te kunnen bieden. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende softwarepakketten, waarmee de verkeerskundige gevolgen theoretisch worden benaderd. Onze ontwerpers zijn op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van ontwerp en visualisatie en met onze jarenlange ervaring bij de organisatie van werkzaamheden aan de weg en tijdelijke verkeersfasering bij evenementen zijn wij als geen ander in staat om de menselijke en werkbare maat toe te voegen aan de harde data.

BonoTraffics is een bureau dat al ruim 20 jaar lang diensten levert aan van oorsprong meestal overheden. De contacten en kennis die is opgedaan in de 20 jaar heeft zich vertaald naar producten en adviezen die goed aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Daarmee ondersteunen wij steeds meer partijen die in overleg zijn met de overheid. Of het nu gaat om een aannemer die een EMVI-aanbieding moet doen voor een werk waarbij beperken van hinder onderscheidend is bij het gunnen. Een evenement dat vooraf voor de vergunning een goed verkeersplan moet overleggen waarin duidelijk is beschreven wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de instroom en bezoekersaantallen bij het evenement en welke maatregelen daarvoor getroffen worden.

Impactanalyse

Voor werkzaamheden aan bestaande wegen is het bijna altijd noodzakelijk om een deel van de weg af te sluiten. Vaak worden door de opdrachtgever eisen gesteld aan de hinder die mag optreden. Met onze softwarepakketten kunnen wij simuleren wat de effecten zijn van een afsluiting en wat de gevolgen zijn op het omliggende gebied. Met deze kennis denken wij ook mee voor het bepalen van de meest optimale wijze van afsluiten en omleiden.

Tijdelijke verkeer- en faseringsplannen

Bij het opstellen van verkeer- en faseringsplannen wordt altijd rekening gehouden met de belangen van de opdrachtgever, maar ook met de omgeving en betreffende wegbeheerder. Door de belangen van deze 3 partijen goed te wegen ontstaat het optimale verkeersplan.

 

Monitoring verkeerssysteem

Met de impactanalyse wordt vooraf een inschatting gemaakt op de effecten van een tijdelijke of definitieve verkeerssituatie. Tijdens een evenement of ten tijde van de werkzaamheden zijn wij in staat om met behulp van verschillende verkeersdatabronnen te monitoren wat de effecten zijn. Met ons dashboard kunnen wij de data van de doorstroming van de weg, maar ook de gevolgen van het openbaar vervoer monitoren en waar nodig bijsturen. Dit geeft realtime informatie en maakt het mogelijk om bij (on)voorziene situaties te acteren als dat nodig is.

Opstellen vraagspecificatie

Voor opdrachtgevers kunnen wij ook voor de start van de uitvoeringsfase eisen formuleren die van belang zijn bij de uitvoering van het project. De aannemers kunnen dan met deze eisen een eigen plan maken. Om te komen tot een goede set eisen is het uiteraard zaak om te kijken naar kritieke waarden, maar ook naar de wijze waarop de directe en indirecte omgeving moet worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Wij kunnen daarin adviseren. Ook kunnen wij de communicatie vooraf en tijdens de werkzaamheden verzorgen om de juiste eisen te stellen en criteria te stellen om de juiste partij te selecteren voor uw werk en de omgeving tijdig mee te nemen.

Omgevingsmanagement

Door de vele jaren dat BonoTraffics werkzaam is aan de kant van zowel de opdrachtgevers, wegbeheerders, evenementenorganisaties, ontwikkelaars en andere betrokkenen van de openbare ruimte, zijn wij in staat om de juiste keuzes te maken voor het tijdig en volledig informeren van betrokkenen.

 

Onze adviseurs