• Onderzoeksgebied en blauwe zone

  • Bezettingsgraad per uur

  • Parkeerdruk per sectie in kaart gebracht

Parkeerbeleid

De inrichting van de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit en de beleving van de gebruikers. Binnen de bebouwde kom wordt de inrichting en daarmee de beleving van de openbare ruimte nog altijd in grote mate bepaald door de parkeersituatie. Hierin schuilt echter wel een grote tegenstrijdigheid. Enerzijds wordt het parkeren voor de deur als een kwaliteit van een woning, winkel of voorziening ervaren, anderzijds wordt een straat, of terrein vol met geparkeerde auto’s niet als een aantrekkelijke omgeving ervaren.

Ook de gemeente Tubbergen worstelde met deze tegenstrijdigheid bij het opstellen van een nieuw parkeerbeleidsplan. Het vrij parkeren in het centrum werd gezien als een kwaliteit van de gemeente, waar toeristen en bezoekers zich welkom voelen. Deze gastvrijheid mocht echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum en de voorzieningen. Er moest een parkeersituatie komen met een goede afweging tussen de kwaliteit van de omgeving en de kwantiteit en kwaliteit van het parkeren.

Lees meer

Bij de start van het project zijn in overleg met de gemeente allereerst de uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd. Daarbij zijn ook landelijke trends en vigerende gemeentelijke beleidskaders in relatie tot het parkeren benoemd en beschreven.

De tweede stap in het proces was het in beeld brengen van de actuele parkeersituatie in het centrum van Tubbergen. Door middel van het uitvoeren van een uitgebreid parkeeronderzoek is deze gewenste informatie verkregen. Tijdens dit onderzoek is niet alleen de parkeerdruk, maar ook het parkeermotief van de geparkeerde voertuigen in het centrum onderzocht.

Vervolgens is, op basis van de uitkomsten van het parkeeronderzoek, in kaart gebracht waar zich ongewenste parkeersituaties voordoen. Dit kon een hoge parkeerdruk zijn, maar ook bijvoorbeeld (te) lang parkeren op locaties waar dit ongewenst was, of het niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden of uitgangspunten. Al deze informatie is uiteindelijk vertaald in een visie met keuzes voor de gemeente en en beleidsnota, zodat richting de toekomst antwoord kan worden gegeven op bestaande of ontstane parkeerproblemen.

Om het centrum bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden, zonder betaald parkeren in te stellen, is de blauwe zone gewijzigd en is voorgesteld om een ontheffingenregeling op te stellen. Daarnaast is geconcludeerd dat, om de parkeerschijfzone goed te laten functioneren, de handhavingscapaciteit op peil moest worden gebracht. Tot slot heeft de gemeente besloten tot het instellen van een parkeerverwijssysteem om de vindbaarheid van de parkeervoorzieningen en de herkenbaarheid van de routes te vergroten. In de beleidsnota is uiteindelijk niet alleen ingegaan op autoparkeren in het algemeen, maar ook op gehandicaptenparkeren, parkeren bij scholen en evenementen en fietsparkeren. Naast al deze aspecten bood de beleidsnota tevens handvatten waarmee in de toekomst ingespeeld kan worden op toekomstige (integrale) ontwikkelingen.

Tot slot zijn de aspecten uit de beleidsnota vertaald naar een uitvoeringsnota met een financiële paragraaf. In deze uitvoeringsnota zijn concrete maatregelen benoemd om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Ook is in deze uitvoeringsnota aangegeven welke kosten gemoeid zijn met de genoemde maatregelen en hoe in de dekking van de maatregelen kan worden voorzien.

Het uiteindelijk resultaat van het project is een integraal plan van onderzoek tot uitvoeringsnota met aandacht voor de lokale situatie en geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden.